Какво изследва социологията?

Социологията изучава социални отношения и институции. Областта на изучаване на тази социална наука е широка, затова може да анализира в дълбочина различни теми.

Някои от тях са престъпление, религия, семейство, държава, разделение на раси и социални класове, стандарти на културата, общи убеждения за група лица и радикалните промени, които се случват във всички общества (Hill)., 2017).

Един от начините да се обедини темата за изучаване на социологията е да се покаже, че изучава човешкото поведение, неговите действия и как това поведение оформя културата, а културата е отговорна за модифицирането на това поведение чрез социални структури.

Социологията е област на изследване, която анализира и обяснява важни въпроси, които се случват в живота ни, общностите и света.

На лично ниво социологията изследва социалните причини за неща като романтична любов, расова и полова идентичност, семейни конфликти, различно поведение, старост и религиозна вяра (АСОЦИАЦИЯ, 2017).

На ниво общество социологията разглежда и обяснява въпроси, свързани с престъпността, законите, бедността, богатството, предразсъдъците, дискриминацията, образованието, фирмите, градските общности и социалните движения.

От глобална гледна точка този отрасъл на социалните науки е отговорен за изучаването на явления, свързани с растежа на населението, миграцията, войните, мира и икономическото развитие.

Социологията набляга на внимателното събиране и анализ на всички доказателства, които произтичат от хода на социалния живот, за да се идентифицират най-важните ключове, свързани с социалното развитие (Cragun & Cragun, 2006).

Изследователски методи на социологията

Изследователските методи, използвани от социологията, са разнообразни, тъй като могат да използват наблюдение, за да разберат поведението на малки групи от хора или да използват проучвания в по-голям мащаб, за да разберат функционирането на определени социални структури.

Понякога социологията може да анализира исторически документи, данни, преброявани чрез преброявания, видеоклипове, където се доказва човешкото взаимодействие, интервюта за фокус групи и поведения, получени от лабораторни изследвания.

Изследователските методи на социологията и нейните теории дават важни изводи за социалния процес, който формира човешкия живот, проблемите на обществото и перспективите на съвременния свят.

Чрез разбирането на тези социални процеси можем по-ясно да разберем силите, които оформят личните преживявания и тяхното въздействие върху живота ни.

Способността да се виждат и разбират тези връзки между многобройни социални сили и личен опит е изключително важна за академичната подготовка и за да може да живее ефективно и пълноценно в личния и професионален живот в едно сложно и променящо се общество (Turner, 2005).,

Области на обучение

Социологията предлага отличителен и обогатяващ начин за виждане и разбиране на социалния свят, в който живеем и който оформя живота ни.

Чрез своите специфични аналитични теории, перспективи, социални теории и изследователски методи социологията е дисциплина, която разширява прага на съзнанието и анализира връзките, културите и институциите, които оформят човешкия живот и неговата история (Giddens & Griffiths, 2006).

религия

Социологията на религията изучава църквата като социална институция, питайки за нейния произход, развитие и форми. Той също се интересува от промените, структурата и функциите на религията.

образование

Социологията на образованието изучава целите на училището като социална институция, нейните учебни и извънкласни дейности и начина, по който тя е свързана с общността и другите институции.

политика

Политическата социология изследва социалните последици от различните типове политически движения и идеологии. Той се интересува от неговия произход, история, развитие и функции в рамките на правителството и държавата.

закон

Социологията на закона се занимава с изучаване на механизмите, които упражняват формален социален контрол върху членовете на групата, с цел постигане на еднаквост на поведението при предаване на определени социални правила и разпоредби.

Тя се занимава с проучване на факторите, които водят до разработването на тези регламенти и тяхната ефективност в обществото.

Социална психология

Социалната психология се стреми да разбере мотивацията и човешкото поведение, които произтичат от установените от обществото ценности.

Проучете процеса на социализация на индивида и как той става член на обществото. Проучва масови явления, тълпи и други видове социални движения в групи.

Някои от най-големите интереси на този отрасъл са изучаването на масовите убеждения, пропагандата и общественото мнение.

Социална психиатрия

Социалната психиатрия е отговорна за анализиране на връзките между социалната и личната дезорганизация.

Неговата обща хипотеза показва, че обществото е до голяма степен отговорно за генерирането на множество видове психични разстройства и антисоциално поведение, тъй като това е отговорно за упражняване на някои прекомерни и противоречиви натиска върху индивидите. В този случай социологията се занимава с решаването на тези проблеми.

Социална дезорганизация

Социалната дезорганизация е отговорна за изучаването на проблемите, свързани с неправилното приспособяване и неправилно функциониране на обществото, което включва въпроси като престъпност, престъпност, бедност, зависимост, движения на населението, физически и психически заболявания и пороци.

Във всички предмети престъпленията и престъпленията са тези, които са получили най-голямо внимание и са разгледани в определена област на социалните науки, известна като криминология.

Социални отношения

Социалните отношения са една от основните грижи на социологията, тъй като тук се изучават проблемите, произтичащи от съвместното съществуване на хората в рамките на общностите, като се вземат предвид различията и расовото и етично разнообразие на всяка група.

история

Социологията на историята е отговорна за изучаването на произхода на определени събития и социални групи.

други

Други области, изучавани в социологията, са икономиката, урбанизмът, демографията, знанията, демографията, индустрията и литературата (TyroCity, 2013).