Какво е въздействието на горивата? (и възможни алтернативи за решение)

Въздействието на горивата върху околната среда може да бъде много сериозно, тъй като те са елементи, които изгарят много лесно.

Понастоящем изкопаемите горива (тези, получени от изкопаеми растения и животни, като природен газ, нефт и въглища) се използват като източници на енергия. Изгарянето на тези съединения генерира отрицателни ефекти върху околната среда.

Възможно е обаче да се сложи край на влошаването на състоянието на околната среда, произведено от тези елементи, с различни алтернативи за решение, които ще обясня по-късно.

Екологични последици от използването на горива

Употребата на изкопаеми горива като въглища, бензин и нефт доведе до редица неблагоприятни въздействия върху околната среда, сред които са:

1 - Увеличаване на парниковия ефект, който предизвиква глобално затопляне и климатични промени

Въглеродният диоксид (CO2) е парников газ, който се отделя по време на процеса на горене. Този газ концентрира топлината в най-ниската част на атмосферата, което увеличава глобалното затопляне, което означава, че температурата на Земята се увеличава, засягайки екосистемите на планетата.

По същия начин, глобалното затопляне произвежда резки климатични промени, като топлинни вълни, които заплашват живота на планетата. През 2003 г., например, в Европа имаше топлинна вълна, която причини смъртта на около 20 000 души.

2 - Увеличаване на морското равнище

Нивото на морето се покачва два пъти по-бързо, отколкото преди 150 години. Някои проучвания, проведени в САЩ, показват, че това се дължи на емисиите на парникови газове, които са резултат от човешки дейности, като изгарянето на изкопаеми горива.

През 1850 г. средното покачване на морското равнище е 1 милиметър (mm) годишно; междувременно средното увеличение е 2 мм на година, което е тревожно. В най-лошия случай се очаква до 2100 г. морското равнище да се увеличи с един метър.

3- Натрупване на твърди отпадъци

Изгарянето на изкопаеми горива може да генерира натрупване на твърди отпадъци, което има отрицателно въздействие върху околната среда.

Тези отпадъци изискват подходящи пространства, в които те могат да бъдат задържани и / или третирани по подходящ начин, така че е необходимо да има финансова подкрепа.

По същия начин трябва да има организации, които да отговарят за правилното обезвреждане на отпадъците.

Въпреки това, повечето правителства нямат адекватни съоръжения, които да съдържат твърди отпадъци, така че има голяма вероятност те да замърсят повърхността на земята и водните повърхности.

Това замърсяване пряко засяга формите на живот, открити на мястото, както растения, животни, водни и сухоземни.

4- Киселинен дъжд

Първоначално киселинните дъждове се считат за проблем, който засяга само европейския континент и САЩ.

Въпреки това, през последните десетилетия има случаи на киселинни дъждове в полюсите, в тропическите гори на Азия, в Африка, в Южна Америка, накратко, в целия свят. В този смисъл, това явление се е превърнало от местна неудобство в глобален проблем.

5 - Последици за здравето

Ефектите на изкопаемите горива върху здравето са безкрайни. Според Световната здравна организация (СЗО) около 160 000 души умират всяка година поради вторичните ефекти от изменението на климата; тази цифра може да се удвои през следващото десетилетие.

Според СЗО тези странични ефекти се проявяват под формата на малария, недохранване и диария, които са последици от наводнения, суши и внезапно повишаване на температурата.

6- Промени в екологичното равновесие

Извличането на изкопаеми горива изисква изграждането на големи инфраструктури. Тъй като въглищата, петролът и газът обикновено се намират в подпочвения слой, тези инфраструктури трябва да могат да проникват в земната кора с големи тренировки.

В много случаи тези тренировки могат да прекъснат, без да се стремят към, бариерата между изкопаемите горива и подземните водни течения, причинявайки замърсяване на последните.

По същия начин, по време на транспортирането на тези горива, може да се наблюдава изтичане, замърсяване на други зони.

Нефтените разливи във водата пречат на тези райони да бъдат населени за дълъг период от време; Понякога тези разливи означават и загуба на растителен и животински живот.

Алтернативни решения

В момента се прилагат алтернативни енергийни източници, за да се замени използването на изкопаеми горива. Тези енергийни източници, за разлика от горивата, са възобновяеми, чисти и надеждни. Някои от тези алтернативни енергии са: слънчева, вятърна и вълнова енергия.

1 - Слънчева енергия

С настоящите постижения в технологиите, създаването и инсталирането на слънчеви панели са по-евтини от преди. Дори се очаква, че през следващите десетилетия тези панели ще подобрят качеството им.

2 - Вятърна енергия

От гледна точка на технологията, енергията, получена от вятъра, също е постигнала невероятен напредък. Голямото предимство на този вид енергия е, че вятърът е достъпен навсякъде по света.

Преди това една от най-големите пречки за развитието на този вид енергия в голям мащаб беше фактът, че трябваше да се монтират големи кули, за да се получи енергия от вятъра.

Разработени са обаче турбини, които могат да улавят ниски въздушни течения, така че кулите не са необходими.

3 - Вълнова енергия

Движението на океанските течения и вълни може да се използва и за получаване на енергия. В този случай се използва тип технология, подобна на тази, използвана за получаване на вятърна енергия.

Движението на вълните е постоянно, което представлява предимство за развитието на тази технология.

Единствената пречка е, че трябва да сте в крайбрежна зона, за да събирате енергия от океаните.