Преден мозък: характеристики, развитие и процес на диференциация

Предният мозък е част от примитивния мозък, който се намира в предната част на мозъка. Това води до структура, която се развива по време на ембрионалната фаза и която по-късно се разделя на повече структури.

Следователно, предният мозък е основна структура, за да се разбере развитието на човешкия мозък. По време на развитието на ембриона, тя се състои от три основни структури: преден мозък, мезенцефалон и ромбентафон.

Впоследствие се развиват трите основни структури на мозъка и се разделят на повече области на мозъка.

В този смисъл се появява диференциация, т.е. процесът, при който структурите на ембриона и плода стават все по-сложни и развити.

Характеристики на предния мозък

Предният мозък е една от първите мозъчни структури, които се образуват в ембриона. Всъщност, мозъкът произхожда от разширение или везикула, който се появява в главния край на невралната тръба. Това разширение е това, което е известно като преден мозък.

Някои автори избират да нарекат този участък на мозъка като преден мозък, но и двете номенклатури се отнасят до предната част на мозъка по време на фазата на развитие на ембриона.

По-конкретно, в ембриона мозъкът на плода може да бъде разделен на три основни и основни структури: преден мозък, мезенцефалон и заден мозък.

Предният мозък обхваща района на мозъка, който се намира в предната част, задният мозък представлява задния мозък и мезенцефалонът се отнася до средния мозък.

В този смисъл предният мозък е една от основните мозъчни структури на ембрионите и е основен регион, позволяващ развитието на централната нервна система.

Основната характеристика на предния мозък е процесът на диференциация, на който е подложен. Това означава, че предният мозък не е структура, която остава в човешкия мозък, но присъства само по време на ембрионалната фаза.

С развитието на ембриона, предният мозък извършва процес на развитие, който променя организацията на мозъка.

Морфологично и хистологично развитие на централната нервна система

По време на фазата на развитие на ембриона, мозъкът на плода представлява намалена и много проста структура, която е далеч от сложните структури, които съставляват човешкия мозък.

Всъщност в момента човешкият мозък има безкрайност от области и структури с различни функции и анатомични свойства. Обратно, по време на развитието на ембриона мозъкът представлява само три структури.

Тези три структури са самия преден мозък, който обхваща предната част на мозъка, мезенцефалона, съставляващ средния мозък, и задния мозък, който съставлява задния мозък.

Така, от хистологична гледна точка, предният мозък е предната част на мозъка, която по-късно ще бъде разделена на много други региони и структури.

Като цяло, основните морфологични промени, които водят до морфологично и хистологично развитие на централната нервна система, са:

предна част на мозъка

Предният мозък е основното разделение, наблюдавано от централната нервна система по време на ембрионалното му развитие.

Въпреки това, в човешкия мозък няма структура, известна като преден мозък, която да придобива две основни подразделения: теленцефалон и диацензолон.

В този смисъл, морфологичното развитие на централната нервна система мотивира подразделянето на предния мозък на две големи мозъчни структури: теленцефалон и диенцефалон.

От друга страна, мозъчната област, наречена просенцефалон, е структурата, която поражда, чрез своето развитие, появата на третия вентрикул (отнасящ се до диенцефалона) и страничните вентрикули (отнасящи се до теленцефалона).

Накрая, трябва да се отбележи, че главните структури, получени от предния мозък в човешкия мозък, са: мозъчната кора, базалните ганглии, таламуса и хипоталамуса.

средния мозък

Мезенцефалонът е друг от трите големи области, през които мозъкът е разделен по време на ембрионалната фаза на развитие. За разлика от просенцеаллона, тази структура не претърпява никакво подразделение, така че в мозъка на възрастните присъствието на мезенцефалон все още е познато.

Въпреки това, морфологичното и хистологично развитие на този мозъчен регион води до появата на структури и вентрикули, които не присъстват първоначално. Това са: акведукта на Силвио и тектума.

задния мозък

Накрая, rombencéfalo определя третата голяма структура на централната нервна система по време на фазата на развитие на ембриона.

По същия начин, както с предния мозък, задният мозък претърпява подразделение и води до появата на две главни мозъчни структури: меланцефалон и миеленцефалон.

По същия начин, морфологичното и хистологично развитие на тази мозъчна област мотивира развитието на четвъртия вентрикул и на високо релевантни структури като малкия мозък, моста или продълговатия мозък.

Процес на диференциация

Диференциацията е процесът, чрез който се развиват структурите на ембриона и плода и все повече придобиват по-широки и по-сложни свойства.

В този смисъл първата стъпка по отношение на диференциацията на мозъка води до образуването на неврална тръба от три везикули в края на примитивния мозък.

Тези три везикули са жизненоважни, когато става въпрос за започване на мозъчно развитие. По-специално, предната везикула образува предния мозък или предния мозък, втората везикула води до средния мозък или средния мозък, а третата везикула образува задния мозък или мозъка на задния мозък.

По същия начин, ромбенцефалът се развива по такъв начин, че установява връзка с останалата част от примитивната нервна тръба и се превръща в гръбначния мозък.

Разделяне на предния мозък

Предният мозък е структура, която мотивира конституирането на важни мозъчни елементи за развитието на централната нервна система. По-конкретно, предният мозък води до:

  • Две оптични мехурчета, които през еволюционния процес се отделят от предния мозък и съставляват двете ретинки на окото (едното в дясното око и едно в лявото око). Този факт разкрива два основни елемента: предният мозък играе основна роля в развитието на зрението, а ретината, обратно на това, което може да изглежда, е тъкан, която е част от централната нервна система.
  • Теленцефаличните везикули, които придобиват бавно и постепенно развитие. Когато тези везикули завършат своето развитие, те произхождат от мозъчните полукълба.
  • Диенцефалонът, който е уникална структура, която от своя страна се диференцира в множество важни зони на мозъка като таламуса или хипоталамуса.

Структури, разработени от предния мозък

Предният мозък е проста и неразработена мозъчна структура. Въпреки това, той представлява област от основния мозък, тъй като води до формирането на много важни мозъчни структури.

По-конкретно, предният мозък произхожда от развитието на теленцефалона, най-горния регион на мозъка. Теленцефалонът съдържа важни структури като базалните ядра или nucleus accumbens, които са отговорни за свързването на мозъчната кора с подкорковите области.

По същия начин, предният мозък произхожда от развитието на диенцефалон, регион на мозъка, който съдържа важни структури като хипоталамуса, таламуса или епиталамуса.

diencephalon

Предният мозък се развива, докато се раздели на междинен мозък и теленцефалон. Диенцефалонът е частта от мозъка, която се намира между мезенцефалона (средния мозък) и теленцефалона.

Най-важните анатомични области, които този район на мозъка представя, са: хипоталамус, субталамус, таламус, епиталамус и метатамус.

а) Хипоталамус: това е малък орган, който се намира в междинния темпорален лоб на мозъка. Той образува основата на таламуса, където се намира хипофизната жлеза, и изпълнява функции, свързани с регулирането на хормоналната система, автономните висцерални дейности, сексуалните импулси и чувството на глад и жажда.

б) Subtálamo: това е малка структура, която съдържа червеното ядро ​​и сивото вещество на мозъка.

в) Таламус: той е най-важният регион на дизенцелана. Той се формира от две обемисти маси, разположени под мозъчните полукълба и представлява път на влизане за всички сензорни стимули, с изключение на миризмата.

г) Епиталамус: Това е структура на диенцефалона, която се намира на таламуса и включва хипофизната жлеза (невроендокринна жлеза), ядрените ядра и медуларните стрии.

e) Metatálamo : това е регион, който съдържа медиалното геникулиращо тяло, структура, която действа като препредаваща станция за нервните импулси между долната част на дръжката и слуховия кора.

теленцефалона

Теленцефалонът е най-висшата област на мозъка, която се намира над диенцефалона. Този регион, който произхожда от предния мозък, съдържа две основни структури: стриатумът и амигдалата.

  • Разпръснато тяло : е структура, която съдържа базалните ядра (опашка и путамен), които са отговорни за свързването на диацефалона с мозъчната кора. По същия начин това е структура, свързана с движението на тялото и укрепването.
  • Амигдала: е структура, която е част от лимбичната система до таламуса, хипоталамуса, хипокампуса и корпуса мозолата. Неговата основна функция е в обработката на емоциите.