Десетте най-важни функции на обществото

Функциите на обществото са ориентирани да гарантират оцеляването и напредъка на индивидите. Някои от най-важните са за задоволяване на основни потребности, запазване на реда или образование.

В този смисъл обществото е форма на организация, в която хората се съгласяват и подреждат начина си на живот и начина, по който ще управляват ресурсите си.

За тази цел институциите се очертават като набор от правила или организации, които координират поведението на хората по отношение на част от техния живот. Държавата, църквата или силите за сигурност са примери за такива институции.

Обществото е обект на изследване на социолозите и е било грижа на много философи през цялата история.

Десетте основни функции на обществото

Сред основните функции на обществото могат да се споменат:

1. Удовлетвореност от основните нужди

Това е основната функция на обществото; да организират хората и техните действия по такъв начин, че да им се гарантира храна, подслон и жизнена защита.

Тук идва и общественото здраве, което, въпреки че обикновено се пада на държавата, е основна потребност от организирани хора; да се осигури санитарна защита, за да се предотврати разпространението на болести и медицинска помощ, ако е необходимо.

2. Запазване на реда

Това е функцията, която включва различните органи за сигурност, формални и неформални, създадени за защита на живота и собствеността на индивидите.

Те стават социална институция, защото ролята им е да посрещнат фундаменталните потребности на хората.

Редът се отнася и за правилата, нормите или законите, които ръководят поведението на хората в различните етапи и ситуации от живота им от раждането до смъртта.

Някои философи са предложили, че това е основната функция на организацията на човека в обществото: да контролира своите ирационални и дивачни импулси.

3. Управление на образованието

В обществото индивидите придобиват необходимите знания, за да взаимодействат с връстниците си, на първо място. Но след това, те също са обучени да извлекат максимума от своите способности, таланти и интереси.

Да живееш в обществото, позволява на човека да бъде социален по природа, да открива и развива собствената си личност, когато го поставя в действие пред друго човешко същество.

Тази общност трябва да осигури необходимите условия, така че всеки индивид да има възможност да се учи от езика, историята и културата на тази група, дори как да използва собствените си способности за растежа и напредъка в групата.

4. Управление на икономиката

Разпространението на стоки и услуги е друг проблем в рамките на една социална група.

Обществото, като система, генерира и разпространява материалните блага и услуги, които ще бъдат посветени на задоволяването на основните и второстепенни нужди на човешките същества, които го съставляват.

Това разпределение е дадено според социалната и политическата философия, която обществото приема като своя собствена.

5. Управление на мощността

Точно както разпределението на стоки и услуги е ключова загриженост в обществото, така и конформацията на фигурите и / или групите на властта също заема голяма част от живота в обществото.

Администрирането на властта от институциите е това, което е накарало човека да се сблъска с войни и спорове през цялата си история.

В зависимост от социално-политическата доктрина, която преобладава в определена социална група, тази власт ще бъде централизирана в държавата или ще бъде разпределена между различните институции, които съставляват тази група.

В тази функция се появява човешкото измерение, съгласно което се възприемат ролите на господство или подчинение и се разрешават най-примитивните напрежения на желанието да притежават.

В действителност, разграничаването на територия на господство, влиза в тази функция, тъй като териториалните граници ще се окажат граници на компетентност.

Това също така означава, че управлението на енергията трябва да се осъществява в рамките на социалната група, но също така и по отношение на други групи.

6. Разделяне на труда

Организацията в обществото също позволява да се определят ролите от гледна точка на работата, която всеки индивид ще постигне, като се имат предвид нуждите, които трябва да задоволят.

Подемните конструкции, осигуряването на сигурност и храна, възпитанието, установяването на комуникационни канали, разработването на технологии, са задачи, които включват свързването на различни роли и прилагането на различни нива на сила и интелигентност.

Животът в обществото прави тази реалност ясна и насочва хората към разпределение на работната сила, която позволява да се изпълнят всички задачи, за да се осигури благосъстояние на хората.

7. Комуникационен мениджмънт

За човека е необходимо присъствието на изразяване и комуникация, така че в обществото се създават условия за това, което трябва да бъде удовлетворено.

Това включва от езика до комуникационните пътища (улици, мостове и др.) Между различните членове на социалната група, както и между тези и другите социални групи.

Ако в примитивните общества оралността или артистичните изрази като танци или картини са най-използваните форми на комуникация, днес комуникационните и информационните технологии (ИКТ) улесняват тази задача.

Членовете на обществото са загрижени за използването на наличните инструменти за комуникация и разработването на все по-сложни, за да се гарантира непрекъснатостта на културата на тази група в следващите поколения.

8. Запазване и предаване на културата

Всяко общество развива общи форми на поведение, които се предават между своите членове и следващите поколения.

Това е необходима функция за разграничаване на социалните групи и за запазване на разнообразието.

Културата се влияе от условията или характеристиките, които заобикалят социалната група, независимо дали са географски, исторически или политически.

Начинът за правене на неща, за да оцелее, се учи в отношенията с другите, които се насърчават в обществото.

9. Свободно време

Забавлението на членовете на една социална група също е нещо, което трябва да се има предвид, тъй като човешкото същество също така изисква моменти на релаксация.

Животът в обществото улеснява необходимата инфраструктура и технологии, така че хората да могат да се възползват от свободното си време, тъй като предпочитат да го правят.

Независимо от разнообразните мнения, които могат да се създадат в лицето на този или онзи начин на преживяване на свободното време, социалните групи създават тези пространства и по този начин допринасят за удовлетворяването на друга човешка нужда, която в крайна сметка засяга здравето на хората.

10. Религиозност

Човешкото същество през цялата си история и независимо от местонахождението си проявява наложителната нужда да изпита своята религиозност. Този израз на връзка с трансцендентност.

Човекът изглежда има нужда да вярва, че има нещо по-висше от него, произход на Всичко. Въз основа на тази нужда са разработени различни отговори, които след това се материализират в различни религиозни изрази.

Животът в обществото ни позволява да споделим с другите преживяването на една религия, на общение с друго същество, което изглежда дава смисъл на живота.

Религиозността функционира и като социален пулверизатор, като форма на организация, в която правила, кодове и много специфични форми на комуникация на вярващите са разработени в една и съща догма.

Всички тези функции са взаимозависими и прогресивни в тяхната сложност, тъй като колкото по-зряло е едно общество, толкова по-прецизни са пътищата, по които тези функции трябва да бъдат изпълнени.