Какво е социален ангажимент?

Социалната ангажираност или социалната отговорност е концепция, отнасяща се до задължението, което попада върху група хора, които съставляват общество, индивидуално или в групи. Това задължение може да бъде със самите тях и / или с останалата част от обществото.

Този термин прави оценка на въздействието на решенията, взети от групата. Тази оценка може да бъде отрицателна или положителна и попада в рамките на етичните, правните или други области.

Социалната отговорност или ангажимент установява, че всеки човек има задължение към останалата част от обществото, защото той принадлежи към него.

Обществото се състои от всеки човек, който участва в него, и това, което той прави или не прави, дори и да е минимално действие, оказва влияние върху социалния живот.

Ангажиментът или задължението на всяко човешко същество е към останалата част от обществото, за да се получи колективно благосъстояние и да се допринесе за социалния баланс.

Произходът на този термин и това, което той представя, се дава от създаването на термина "исторически материализъм", където човек има фундаментална роля в развитието на обществото, където той е отговорен да се образова, за да се научи да решава проблемите, които го заобикалят.,

Социалната ангажираност в историята

Човекът, откакто е започнал живота си в общността и е създал общество, е бил принуден да спазва определени правила за по-добро съжителство.

Тези правила са адаптирани към мястото и времето, следователно постоянно се развиват.

Древна Гърция

В Древна Гърция присъстваше чувството за социална ангажираност. Гражданите имаха обществен живот, в който трябваше да провеждат дебати, да участват и да дават мнението си в диалозите, провеждани на централния площад или в агората.

Следователно участието на всеки един е принос за цялата общност.

Средновековие

Тогава през Средновековието всички те се ръководят от правилата, направени според религиозните убеждения. Всяко действие е направено, за да се получи спасение.

Ако някой е действал срещу религията, той е наказан. Отговорността е да се изисква уважение към религията, така че нейните правила да бъдат изпълнени.

Модерна епоха

По-късно дойде интелектуалното движение, което характеризираше модерната епоха. На този етап причината беше основният водач. Правата на човека бяха развити и робството започна да изчезва.

Отговорността или социалната ангажираност се основава на защитата на свободата и правата на човека в обществото.

Държавата също така е поела отговорността да защитава индивидите и да изисква уважение и спазване на социалните правила от онова време.

Съвременна епоха

За съвременната епоха научният и технологичен бум заема всички сфери на обществото.

Образованието, ефективността, ефективността и комуникационните умения бяха някои от изискванията да бъдат част от функционално общество.

Тези поведения стават отговорност пред обществото. Компаниите са тези, които имат властта, защото пазарът има забележителна фигура, тъй като движи парите, които поддържат обществото.

Кой определя социалния ангажимент?

Социалната ангажираност е историческа единица, което означава, че тя се променя и адаптира към времето, мястото и манталитета на хората, които живеят в определен момент.

Във всяка епоха се променя чувството за добри и лоши промени в зависимост от историческото и културното развитие на общността.

Отговорността на хората е към моралното общество. В допълнение към това, правилата за съвместно съществуване са продиктувани от субекта, който има по-голяма власт по това време, така че може да се спомене на църквата, държавата или компаниите.

Понастоящем социалният ангажимент

Социалната отговорност или ангажимент се счита за незадължителна норма или незадължителна правна норма.

Това е отразено в различни международни споразумения. Те включват „Всеобщата декларация за биоетика и права на човека“, приета от ЮНЕСКО.

Тази концепция е разширена до институции или сектори, в които са създадени предложения, за да се осъзнае социалният ангажимент, който те трябва да изпълнят.

По този начин повечето компании и институции са отговорни да покажат своя дълг към обществото, своя ангажимент чрез действия, които допринасят за социалното благосъстояние.

Много компании имат приоритет в рамките на своите цели, действат като полезен субект за обществото чрез създаването и обучението на човешкия талант, сътрудничат с технологичното развитие на страната и насърчават нейната икономика, наред с други.

Области, в които се прилага социалната ангажираност

Животът в обществото включва всички области, разбират здравето, икономиката, околната среда, храната, образованието и др.

Всички заедно съдействат за формиране на живот в обществото, така че социалната ангажираност обхваща всички тези области.

Здравето е чувствителен въпрос и е от първостепенно значение за хората. Ето защо в по-голямата си част компаниите, държавата и институциите винаги вземат решения, които се занимават с този въпрос, за да се запази здравето на участващите лица.

Решенията за здравето са свързани с околната среда. Колкото по-приятелски към екосистемата са действията, извършвани от всяка институция или компания, толкова по-защитено ще бъде здравето на хората.

Също така, ако има контрол върху здравето и подходяща среда, храната може да бъде осигурена.

Държавата отговаря за насърчаването и прилагането на определени стандарти, за да гарантира сигурността в тези области.

Образованието също е от първостепенно значение. Държавата или най-мощната фигура в тази среда има задачата да насърчава качествено образование, което достига до всички индивиди за по-добро развитие на гражданския живот и на обществото като цяло.

За добро представяне в сектора на образованието трябва да бъдат покрити останалите области.