Топ 10 характеристики на етика

Една от най -забележителните характеристики на етиката е, че тя е основен елемент за развитието на хармонично, справедливо и благополучно общество. Етика може да се дефинира от две гледни точки.

От една страна, тя съответства на системата от морални принципи, върху които индивидите, които съставят конкретно общество, основават своите действия.

От друга страна, етиката е свързана с изучаването на моралните стандарти, стремежа им да ги развиват и да генерират солидни основи, за да се гарантира, че тези стандарти ще продължат да бъдат подкрепяни от рационално замислени елементи.

Някои хора използват термините "морал" и етиката "взаимозаменяемо, като им придават същото значение.

Макар че това е широко прието, се казва също, че моралът е свързан с личните принципи и ценности, а етиката се счита за по-общо и колективно схващане за понятията за добро и зло.

Стандартите, на които се основава етиката, се характеризират с това, че се основават на разума и тяхната основна грижа е да генерират съзнание у индивидите.

Така че, от техния собствен контекст, хората могат да развиват действия, основани на етиката, и да насърчават този тип действия във всички области на обществото, включително държавните институции и частната сфера.

1 - Определете какво е правилно и грешно

Всички принципи, на които се основава етиката, имат намерение да генерират един вид наръчник, чрез който да установят кои са правилните поведения и кои са неправилните.

Етиката не възнамерява да предлага абсолютно верни отговори на конкретни ситуации, но се стреми да бъде контекст, който позволява да се разпознават, с повече рационалност, добри и лоши действия, в съответствие с благосъстоянието, което тя произвежда в индивиди и общества.

2 - Това е свързано със съседа

Принципите на етиката са свързани с възможността за съвместно съществуване с мирно признаване на другото; следователно те са насоки, чрез които се разглеждат други хора и целта е да се създаде среда на благополучие и справедливост.

Тази грижа за другите излиза извън собствените си интереси и се фокусира както върху отделните хора, така и върху обществото.

Етиката се състои в идентифициране на действията, които хората трябва да предприемат, за да генерират хармонична и почтена среда, и това трябва да е пряко свързано с правата и отговорностите на всеки човек.

Като морална система, която се стреми да разпознава другите, правата и задълженията са основни аспекти, като се има предвид, че те осигуряват основа за това какви трябва да бъдат рационалните насоки за генериране на справедлива среда.

4 - позволява разрешаване на конфликти

Тъй като етиката може да се разглежда като система от морални принципи, тя може да служи като платформа за намиране на обща основа между хора или общества в конфликт.

Етиката се основава на универсални ценности, като толерантност, уважение, солидарност или мир, наред с други, и въз основа на тези принципи е по-лесно да се намери консенсус сред факторите в конфликт.

5 - Не предлага изводи, а решение

Етичните принципи не са абсолютни. Има ситуации, в които е по-лесно да се идентифицират елементите, които водят до добро действие, но има много други, чието решаване е по-сложно.

Етиката предоставя платформа на ценности, която позволява да се обсъжда най-удобното в дадена ситуация, но не предлага абсолютна истина, като се има предвид, че като цяло не съществува само една истина.

6 - Не е свързано с чувствата

Често се случва в компрометиращи ситуации или които оказват силно въздействие върху живота на хората, те се увличат от чувства и емоции, и този начин на действие няма непременно да гарантира етично разрешаване на въпросната ситуация.

Етиката се превръща в система, чрез която е възможно да се избягват действия, основани на ирационалност. Опитваме се да наблюдаваме всички събития от гледна точка и като вземаме предвид най-удобното за обществото.

7- Не се основава на религията

Много от религиите основават своите предписания на етичните аспекти, но етиката върви по-далеч, защото се отнася както за религиозните хора, така и за атеистите.

Това, което се стреми е да генерира съзнание у индивидите, така че те да могат да вземат решения, основани на генериране на лично благополучие и други хора.

8 - Той е различен от закона

Законът се отнася до редица правила, установени в съответствие с интересите на една нация, и които предполагат наказание за тези, които не се съобразяват.

Вместо това, етиката се основава на морални принципи, които се очаква да ръководят действията на индивидите и обществата.

Очаква се законът да се основава на етични предписания, но етиката не е дефинирана от закона. В някои случаи законът е отделен от етиката, като отговаря на индивидуалните интереси в ущърб на благосъстоянието на другите.

9- Тя не е дефинирана от обществото

Етиката също не е дефинирана от обществата. Очаква се етичните принципи да се приемат от обществата; всъщност повечето (като честност, доверие, уважение и др.).

Има обаче общества, чиито социално приети действия се отдалечават от универсално етичния.

Понякога бяха приети определени действия като робство, изтезания, насилие и репресии; и са били считани от обществото за етично поведение.

10- Постоянно се преразглежда

Етиката, вместо да бъде статична концепция, трябва постоянно да се преразглежда, тъй като същите общества са динамични и моралните стандарти могат да бъдат трансформирани или трябва да бъдат потвърдени.

Важно е етиката да поддържа твърди и солидни основи, така че да може ефективно да изпълнява задачата си да гарантира най-голяма полза за хората.

Може би се интересувате от етичен релативизъм: характеристики, типове и критики.