Социокултурни ценности: Характеристики и 19 Примери

Социокултурните ценности са набор от норми, принципи и вярвания, които управляват поведението на човека в обществото.

Те се усвояват пасивно от ранна възраст, тъй като се внушават в семейното ядро, тъй като това е първият контакт, който всеки човек има с обществото. По-късно те продължават да учат през целия живот до степен, в която човекът взаимодейства в обществото.

По този начин социокултурните ценности позволяват на човека да се свързва адекватно с хората от същата социално-културна група, т.е. да споделя същите вярвания, идеали и принципи.

Социално-културните ценности влияят върху постигането на целите и удовлетворяването на нуждите, тъй като те придават смисъл на социалното взаимодействие, тъй като ни позволяват да идентифицираме това, което предпочитаме или не на хората според усвоените ценности през детството.

Например, по време на юношеството имате възможността да взаимодействате с различни групи, с различни убеждения и има възможност да изберете към коя група искате да принадлежите.

10 примера за социокултурни ценности

1- Уважение към традициите

Тази стойност се отнася до уважението, наложено от традициите на обществото, в което човек живее. Примери за традиции са танци, гастрономия и празненства.

2 - Патриотизъм

Това е ценност, която се отнася до уважението и оценката както на националните символи (като знамето, герба и националния химн), така и на героите на всяка нация. Тази стойност се споделя от хора от същата държава.

3. Любов към семейството

Тази стойност представлява оценката и обичта, които съществуват между членовете на семейството. Това е безкористна любов.

4- Религия

По време на процеса на социализация семейството внушава на детето религията, в която тя трябва да расте. Това могат да бъдат християни (католици, евангелисти, Свидетели на Йехова), евреи, мюсюлмани, ислямисти и др.

Също така се научава да спазва законите, които има избраната религия. През годините индивидът решава дали да продължи с насоките на тази религия или да вземе друго.

5 - Мир

Тази стойност представлява състояние на хармония, желано от всички социокултурни групи, тъй като се стреми да създаде добри отношения между човешките същества, достигайки състояние на спокойствие без конфликт.

Мирът се постига чрез уважение, толериране и приемане на идеите, мислите и действията на другите.

6 - Равенство

Тя се отнася до факта, че всички лица трябва да бъдат третирани еднакво. Това означава, че не трябва да има изключване към нито едно лице, било то по пол, сексуална ориентация, физическо състояние, икономическо, социално и др.

7- Истината

Това е необходима стойност във всички общества, за да живеем в пълна хармония. Той се състои в продуциране на взаимодействия, основани на искреност.

Това означава, че нашите думи трябва да съответстват на нашите действия и нашето поведение. Истината включва съгласуваност с това, което е заявено и какво се случва.

8- Свободата

Тя се отнася до способността на всеки човек да действа според волята си, стига да спазва установените закони, за да не навреди на никого или на нещо с техните действия.

9 - Страстната любов

Тази стойност е свързана с обичта, която родителите имат към децата си. Тя се отразява чрез грижата и уважението, които изповядват към своите потомци през целия си живот.

10. Красота

Тази стойност зависи от каноните на всяка култура; следователно концепцията варира от една страна в друга.

Това, което европейците смятат за красиви, не е същото, което африканците смятат за красиви.

11 - Уважение към чуждото

Това е основна ценност за развитието на социалните отношения, тъй като човек трябва да знае, че не е правилно да се присвояват стоките или идеите на друг човек.

12- Отговорността

Тази стойност се отнася до ангажимента, който имате с нещо или с някого. Това е способността на хората да вземат решения и да поемат последиците, които те пораждат.

13- Толерантност

Това е способността да се приемат действията или идеалите на хората, дори когато те не са съгласни с него.

14- Емпатия

Тази стойност е свързана със способността на човека да разбере какво преживява друг човек.

Тя позволява подкрепата и помощта, необходими за приемане или преодоляване на ситуация.

15- Уважение към възрастните хора

Тази стойност се корени в повечето култури. Става дума за даване на стойност, която заслужават възрастните хора.

Основен пример, който демонстрира изпълнението на това е, когато позицията е дадена на старец в автобус, в метрото или в чакалня в болница.

- Правосъдие

Той се отнася до наблюдението на набора от норми, като кара човек да действа, зачитайки истината и давайки на всеки един това, което му съответства.

17- Благодарност

Това се отнася до качеството на благодарност за услугите, получени от други хора.

18 - Щедростта

Това е качеството, което хората трябва да дават, без да очакват нищо в замяна.

19 - Точност

Тя се отнася до усилията, които всеки човек прави, за да пристигне навреме за среща или да достави работа в установеното време.