Класификация на правото и неговите различни клонове

Класификацията на правото е следната: публично право и частно или гражданско право, всяко от които е разделено на няколко клона.

Законът е набор от норми и правила, които засягат всеки аспект от живота ни, управлява ги преди раждането до смъртта.

Те са също способностите и задълженията на настоящите взаимоотношения между държавата и хората или отношенията между хората.

Законът се класифицира в публичното право, което регламентира отношенията между държавата и нейните граждани и частното или гражданското право, което включва правата и задълженията на някои лица към другите. Тя се упражнява от адвокатите в съдебната власт или от свободната практика на професията.

Публичното право се състои от конституционно право, административно право и наказателно право.

Частното право се занимава с конкретните отношения между тях и се състои от: гражданско право, търговско право и трудово право. Международното право ще бъде обяснено извън тази класификация, тъй като включва както публични, така и частни сфери.

По този начин се обобщават видовете право, в които работят адвокатите.

Клоновете на публичното право: конституционни, административни и наказателни

Конституционното право се състои от правила, свързани с основната структура на държавата, функциите на институциите и отношенията на тези субекти и с гражданите. Този клон се администрира от най-висшия съдебен орган.

Адвокатите, които се развиват в тази област на правото, имат необходимото обучение, за да анализират интерпретацията на конституционните текстове, тяхното функциониране и взаимодействие в различните нива, на които публичната власт е структурирана на национално, регионално и местно ниво.

По същия начин, той може да прави сравнения между конституционните текстове на различните страни и да дава заключенията им.

Административното право е отговорно за въпроси, свързани с процесите на държавната администрация. Тя е разработена за сто години от отговорностите, които държавата има по въпросите на образованието, здравеопазването, социалната сигурност и социалната работа.

Това е довело до това гражданите и организациите да подават искове за нарушения на държавата по тези въпроси.

Наказателното право е отговорно за установяването на правилата, които държавата детайлизира за борба с проблемите, свързани с престъпността.

Този клон се упражнява от съдилищата в тази област, прокурорите и адвокатите в свободно упражнение. Наказателните кодекси посочват процедурите за справедлив процес.

Адвокатите по наказателни дела трябва да съберат цялата информация от преписката, доказателствата, съдебната практика и други елементи, които му помагат да следи интересите на своя ответник чрез инструментите, предоставени от сегашната правна система.

Класификацията на частното право: граждански, търговски и трудов

Гражданският закон се занимава с правата и задълженията на лицата по въпроси, свързани със задължения (договори), регулира дейността на гражданското състояние, семейството, имуществото, организацията на имуществото на физическите и юридическите лица, наследствените въпроси. Гражданският кодекс обобщава задълженията на хората в обществото.

Търговският закон е отговорен за въпроса за включването на търговските дружества чрез изпращането и прегледа на колекциите, като протоколи от заседания и финансови отчети. Търговският кодекс урежда отношенията между търговските дружества и техните взаимоотношения.

Трудовото право е отговорно за регулирането на взаимоотношенията между отделни лица, когато има взаимоотношения между работник и работодател, т.е. отношения на подчинение.

Трудовите съдилища са отговорни за прилагането на законите според ситуациите, които възникват между работниците и работодателите.

Международно право: публично и частно

Международното право е отговорно за стандартизирането и установяването на стандарти за отношенията между международните субекти. Той е класифициран в:

  • Международно публично право: установява нормите, които регулират отношенията между държавите и международните организации. И двете страни създават своите оперативни механизми.
  • Международното частно право: е набор от правила, по частен начин, които показват начина за разрешаване на конфликти между международни субекти.

Международните договори, одобрени в асамблеите на интеграционните организми, така че те влизат в пълна сила, трябва да бъдат обсъдени и ратифицирани в парламентите на страните-членки.

Суверенитетът на нациите, упражняван от мъже и жени над 18-годишна възраст, е представен в законодателните органи, избрани чрез всеобщо, пряко и тайно избирателно право. Тези договори стават част от всяка правна рамка.

Някаква информация за упражняването на закона

Наредбите, свързани с посочените по-горе класификации на Закона, се изготвят от съставящите ги адвокати, които представят проекта на законодатели, които от своя страна го представят на вниманието на своите колеги в заседанията на комисиите. След това пристъпете към неговото проучване с адвокатските парламентарни съветници.

Впоследствие те се провеждат на пленарни сесии, съгласно регламентите на Парламента, за обсъждане в няколко дискусии. Достигайки максималното време, вие гласувате за или против проекта.

Процесът на изготвяне на законови и подзаконови актове е един от начините, по които Законът и Политиката работят заедно. Властта има възможност да предлага законодателни инициативи, като взема предвид общоприетите принципи на правото.

Различия между наказателното и гражданското право

Сред споменатите видове права можете да установите различия между наказателните и гражданските права.

Престъпникът отговаря за тези престъпления срещу държавата. Например, един прокурор обвинява един политик с коррупто.

Гражданинът се занимава с спорове или различия между частни лица, ищецът подава иск за защита.

Университетите предлагат програми за следдипломно обучение, в които адвокатите се обучават по правни класификации, за да добавят стойност към упражняване на професията си. По този начин правното изследване може да се задълбочи.

Адвокатите имат редица възможности да приложат знанията си вътре и извън страната, в която се формират. В публичния сектор те могат да развият кариера чрез обществения защитник, прокуратурата, офиса на контрольора, съдилищата, дипломатическите представителства и многостранните организации.

В частния сектор те могат да съветват юридически и физически лица в новите правни класификации.

Законът позволява на обществата да установят своите стандарти, за предпочитане универсални правни принципи, да поддържат здравословно съжителство в контекста на културните различия, където те се развиват.

Отговорността на адвокатите е да използват и поддържат валидността на върховенството на закона в съответната държава.