13-те вида основни ценности и тяхното значение

Видовете ценности могат да бъдат класифицирани като универсални, човешки, лични, семейни, социокултурни, морални, етични, естетически, духовни, материални, икономически и прагматични.

Ценностите са принципи, които ръководят поведението на хората и служат като ръководство за развитието на една организация или на обществото.

Споделянето на ценности е важно, тъй като това означава, че членовете на една общност разбират, приемат и споделят кодове, които ще гарантират съвместното съществуване в хармония и взаимно уважение.

Как се формират те?

Човешките ценности се предават от поколение на поколение чрез образование и пример. Децата се учат у дома и в училище, но те също имитират възрастните хора, така че в дом със силни ценности трябва да има съгласие между казаното и направеното.

В организационната област ценностите на една компания са продукт на задълбочен предварителен анализ и се съобщават на всеки служител от момента на тяхното учредяване. Колкото повече ценности споделя служител с компания / организация, толкова по-добре ще бъде тяхното адаптиране.

Какво точно са ценностите?

Ценностите са вярвания или идеали, с които хората оценяват ситуации, хора, неща, действия или събития. От тази оценка се решава дали нещо е лошо или добро, желателно или нежелано.

Ценностите влияят върху решенията и поведението на хората през целия им живот. Следователно те са действащи принципи. Например, ако човек цени «приятелството» - следователно има стойността на приятелството - той ще реши да посвети повече време на приятелите си и ще й отдаде значение пред други неща.

Разговорно, думата "ценности" има положителна конотация. Ако се каже, че някой "има ценности", това означава, че те имат ценности като уважение, смирение, постоянство, честност или други, които се считат за положителни в социално отношение. Стойностите, които имат отрицателна конотация, се наричат ​​"анти-стойности".

Въпреки това, наистина всички хора имат ценности, не можете да "нямате ценности". Ако някой оценява себе си или се гордее, той също има ценностите на егоизма или гордостта.

Аксиологията е клон на философията, която изучава ценности и оценъчни преценки.

Различните типове човешки ценности (с примери)

Има много видове ценности, от най-общите - приети от повечето човешки същества - до най-личните и интимни, присъщи на всеки индивид.

Всички видове ценности подпомагат сътрудничеството между хората, да позволяват живота в обществото и да насочват живота на хората.

Следващата класификация се прави, за да помогне по-добре да се разберат ценностите и да се разбере популярната терминология .

Универсални стойности

Универсалните ценности се считат за положителни от мнозинството от културите, страните и човешките същества.

Някои примери за универсални стойности:

- Искреност : съгласие или съгласие между това, което се мисли, какво се казва, какво се чувства и какво се прави.

- Отговорност : морално задължение е да реагираме за нашите действия, без никой да ни принуждава, а с "трябва да бъдем".

- Правосъдие : да знае и да приеме коя партия е права и да я даде като право.

- Свобода : да бъдем в състояние да действаме и да мислим според собствените си критерии и воля, без да нарушаваме правата на другите.

- Доброта : изпълнявайте добри действия към други хора.

- Честност : да бъдем верни на истината, да я разказваме и да не го крием.

- Любов : добродетел, която позволява да се чувстват и изразяват чувства на доброта, обич и състрадание.

- Приятелство : чувство на привързаност и близост между хора, които споделят определено сходство.

- Уважение : приемане, разглеждане и деликатност при работа с хора, животни и околна среда, благодарение на признаването на техните качества или заслуги.

- Доверие : надежда, сигурност или акт на вяра на един човек към друг или с тяхната среда.

- Солидарност : това е морален ангажимент, който хората придобиват, за да си помогнат, да се подкрепят взаимно и да се ангажират с общите причини.

- Разбиране : способността на индивида да се постави в чужди обувки и да разбере своята гледна точка.

Човешки ценности

Те се наричат ​​човешки ценности, които се считат за съществени в човека или човека. Когато човек притежава някои от тези ценности, се казва, че е "много човешки". Някои човешки ценности са:

- Солидарност

- Толерантност

- Доброта

- Смирение

- Лоялност

- Чувствителност

Лични стойности

Личните ценности се наричат ​​онези, които ви помагат през живота, изграждат го, вземат решения и се отнасят към други хора. Те са смесица от социокултурни, семейни и индивидуални ценности, които са създадени чрез уникални преживявания.

Примери:

- Точност

- Благодарност

- Дисциплина

- Търпение

- Постоянство

- Емпатия

- Разбиране

- Устойчивост

Семейни ценности

Те се наричат ​​семейни ценности на онези, които са вътре в дадено семейство. Те идват от вярванията, предавани от поколение на поколение. Например, родителите на едно семейство могат да ценят постоянството, уважението или семейния съюз.

Примери:

- Семеен съюз

- Уважение към възрастните хора

- Доброта

- Честност

- Солидарност

- Искреност

Социокултурни ценности

Социокултурните ценности са най-широкият набор от вярвания, приети от обществото, което споделя общи кодове.

Въпреки че съществуват универсални ценности като приятелството, които се считат за положителни в почти всички страни, има и други, които се различават в различните страни. Например, хората в дадена страна могат да дадат по-голямо значение на религията и уважението. Онези от друга страна - като цяло - могат да отдадат по-голямо значение на свободата на изразяване и развлечения.

Примери:

- Патриотизъм (има страни, които са по-патриотични от други)

- религия / ценностни религиозни обичаи

- Точност (има страни, в които хората са по-точни)

- Щедрост

- Солидарност

- Семейство (например в латинските страни семейството обикновено се оценява повече)

Морални стойности

Моралните ценности са тези, които са от съществено значение да живеят в обществото и да вземат етични решения.

Примери:

- Уважение към другите

- Толерантност

- Лоялност

- Честност

Духовни ценности

Духовните ценности се наричат ​​онези, които ценят нематериалните аспекти.

Примери:

- Религиозни вярвания

- Хармония

- Вяра

Естетични ценности

Те се наричат ​​естетически ценности на тези, които се отнасят към красотата или грозотата на нещата.

Материални стойности

Материалните ценности се наричат ​​конкретни елементи, които съжителстват с хората и им помагат да оцелеят и да живеят по-комфортно.

Тези ценности са свързани с материални блага, които покриват основни нужди като облекло, храна, здраве и свободно време.

Казва се, че някой има "материални ценности", когато те предпочитат неща, които могат да бъдат закупени или получени чрез духовност, приятелство или нематериални ценности.

Интелектуални ценности

Интелектуалните ценности на човека са тези, които подобряват човека по отношение на разума, интелекта и паметта.

Примери:

- Мъдрост

- Четене

- Любопитство

Инструментални стойности

Те се наричат ​​инструментални ценности, които позволяват да се постигнат практически цели, полезни за личното благосъстояние.

Примери:

- Доброта

- Подробност

- Устойчивост

Политически ценности

Това са политическите идеи, които човек защитава.

Примери:

- Свобода

- Равенство

- Демокрация

Професионални или трудови ценности

Професионалните ценности са идеите, които човек има за това как да действа в професионален контекст. Например, човек може да има идеята, че на работа трябва да бъде отговорен и лоялен.

Примери:

- Лоялност

- Отговорност

- Творчество

Стойности на фирмата

Това са ценностите, които се споделят в една компания, които се насърчават да имат свои служители.

Примери:

- Сътрудничество

- Работа в екип

- Комуникация

- Иновации

Значение на ценностите За какво са?

Ценностите са важни, защото те помагат на хората да решат какво е важно в живота. От друга страна, те са от съществено значение да живеят в обществото. Универсалните ценности, считани за положителни, като солидарност или толерантност, позволяват на хората да уважават и съжителстват въпреки различията си.

Въз основа на това стойностите са полезни за:

- Иерархизирайте наистина важното.

- Решете най-подходящото поведение сред множество опции.

- Действайте в съответствие с нашите идеи и принципи.

-Живо в обществото.

- Да споделят идеи за това, което е важно.