Как се развива и формира самооценката?

Самооценката се развива и се формира по време на детството и юношеството; тя е част от зрелостта на човека, тъй като е основен показател за неговото развитие. Това се вижда в ситуации, в които трябва да се прояви равновесие или, може би, определено безразличие към ситуации, които могат да бъдат релативизирани, правейки ги временни.

През целия живот на човека има моменти, в които, в зависимост от нивото на самочувствие, което индивидът показва, човек може да стане щастлив или, напротив, може да бъде случаят с генериране на заболявания и сложни ситуации в тези, които могат да живеят напълно.

Всичко това има много общо с посвещението, отдадено на самочувствието през целия живот на човека, важно е да се обучи детето да се развива от здравословно и позитивно самочувствие.

Какво е самочувствие?

За да отговорим на този въпрос, е необходимо човекът да погледне вътрешното им "Аз", интроспекция, където те разпознават себе си и наблюдават на какво ниво са те.

Самооценката, която се формира от възприемането на собствените лични качества, тъй като това е начинът да се отразява и чувства, което индивидът има.

По същия начин, самочувствието се ражда едновременно с детето, от формирането на "образ на себе си" и личната оценка, която се прави. Участие в усещанията, които се случват през целия живот, самочувствието е съобразено.

Следователно, това е постоянната самооценка, която другите правят, и която в крайна сметка се екстраполира към собствено мнение. Това зависи от това дали човекът се оценява повече или по-малко и следователно това влияе върху постигането на техните цели през живота им.

Трябва също така да се позовем на сигурността, че лицето изпълнява своите задачи, тъй като от самочувствието е мястото, където се основават стълбовете на личната мотивация, тъй като преди положително и подходящо самочувствие лицето не поставя бариери и склонни да преодоляване, оставяйки настрана възможния провал, който може да даде ниско самочувствие.

Въпреки това, има много изследвания, които показват, че самочувствието е обусловено от възприятието на човека, както положително, така и отрицателно, което може да има върху себе си.

Накратко, самочувствието съответства на личното възприятие, което човек получава през целия си живот. В същото време тя се състои от външни фактори като гледната точка на околната среда и че, понякога без да го осъзнава, човекът го приема като свой и формира основна част от самочувствието.

Защо самочувствието е важно за хората?

От собствената си оценка на индивида се извлича тяхното участие в живота и в обществото. По същия начин, това оказва влияние и върху тяхното лично развитие и влагането им в обществото.

Преди въпроса дали самоуважението е важно за развитието на човека, отговорът е прост: високото и положително самочувствие предполага оптимално възприемане на реалността, а следователно и на адекватна социална и междуличностна комуникация.

По този начин се намалява нивото на стресовите и тревожните снимки, които човекът може да прояви в различно време.

Ето защо можем да уточним, че развитието на самочувствието е учене и това може да се промени с течение на времето, като всяко друго знание.

Как се формира самооценката?

Самочувствието е свързано със самопознанието на човека. Това е нещо, което индивидът, чрез собствения си опит и чувства, се развива през целия си живот.

Детето не се ражда с развито самочувствие, то се придобива с течение на времето, чрез връзката, която се проявява с околната среда и резултата, който има върху него.

Трябва да сме наясно, че за формирането на самочувствие е важно в образованието, което детето получава, и това се появява от образователните стилове, които се дават в семейството. Следователно, установяването на стандарти е, например, основна ос в образованието на самочувствие.

След това ще анализираме два ключови етапа в изучаването на човешкото същество и следователно в самоуважението:

В детството

От момента, в който човек се роди, концепцията за себе си започва да се формира. Това е началото на наблюдението и анализа на самото човешко тяло, където човек осъзнава, че тялото му е съставено от две ръце, два крака и глава, наред с други части.

Време е да проверим, че абсолютно всички индивиди са различни и че самото общество установява параметри, при които се приемат приемания и отхвърляния между самите хора. Ето защо от тази идея детето започва да се бори между приемането или отхвърлянето.

В юношеството

Търсенето на личността е това, което прави юношеския етап най-трудно, ако е възможно, сред всички, които човешкото същество се развива през целия си живот. Поради тази причина подкрепата, която околната среда е необходима, за да изгради адекватно самочувствие в своето развитие.

Налице е голяма промяна, защото юношата напуска дома си, за да търси независимост извън нея. Ето защо е от съществено значение в детството да се работи самочувствие, така че младите хора могат успешно да преминат този етап.

Какви стълбове подкрепят самочувствието?

Има изследвания, които показват някои основни стълбове в формирането на самочувствие: ефективност и достойнство.

Какво влияе върху формирането на самочувствие?

Критиците са, без съмнение, строители на самочувствие или разрушителни според случая. Ето защо често се цитират други хора като тези, които участват в това обучение, защото, в зависимост от степента на развитие на самочувствие, критиката се отразява по един или друг начин.

Това е информация, която човек спасява и оценява, тъй като той го приема като свой и по един или друг начин отразява. Безспорно тази полезност може да бъде както положителна, така и отрицателна. Ако е отрицателна, тя може да даде път на дезориентиране на човека, като ги накара да се чувстват зле и да прехвърлят несигурността.

Как се развива самооценката?

Самооценката е включена в развитието на самочувствието, което споменахме по-рано, като основен компонент.

Възможността за формиране на положително или отрицателно самочувствие винаги може да се случи, тъй като индивидът е в постоянна връзка с околната среда. Самочувствието се движи в същия контекст, в който го прави човек, от семейството до самото училище.

Следователно нейното развитие е уместно, тъй като се намесва в създаването на личността на индивида. Ако е положително, то ще благоприятства автономията на човека и междуличностните отношения. Освен това, то засяга и страданието на човека в различни ситуации, тъй като може да се окаже, че генерира отрицателно самочувствие, което отстъпва място на различни заболявания и поведенчески проблеми, наред с други.

Как е възможно да се подобри самочувствието?

В лицето на ниското самочувствие човек трябва да действа незабавно и следователно да го подобри, така че човек да може да направи нормален живот. Ето защо по-долу са представени поредица от стъпки, които трябва да се следват, за да се промени поведението в лицето на негативното самочувствие:

От отрицателно към положително

"Мълчание" - "Трябва ми момент да говоря".

"Много ми струва" - "Много съм добър в това".

Спрете обобщението

Хората имат неуспехи и следователно не всички действия са отрицателни, нито се правят по същия начин.

В центъра на положителното

Положителното трябва да бъде от първостепенно значение, тъй като трябва да бъде оценено и да се даде стойност, тъй като не е оптимално да се подлагат на постоянно всички оценки на действията.

Не използвайте сравнения

Индивидът трябва да е наясно със своите собствени характеристики. Това е така, защото всеки човек има своя характеристика и трябва да разпознава собствените си ограничения, без да прави сравнения с други.

Собствено доверие

Високото самочувствие дава възможност на човека да има доверие в себе си и следователно да спечели в сигурността.