Какво е абсолютната и относителната стойност? (с примери)

Абсолютната и относителната стойност са две определения, които се отнасят за естествените числа. Макар да изглеждат подобни, те не са. Абсолютната стойност на числото, както подсказва името, е самата цифра, която представлява този номер. Например, абсолютната стойност от 10 е 10.

От друга страна, относителната стойност на числото се прилага към конкретен номер, който съставлява естественото число. Това означава, че в тази дефиниция можем да наблюдаваме позицията, заета от фигурата, която може да бъде единиците, десетки, стотици и така нататък. Например, относителната стойност на 1 в числото 123 ще бъде 100, тъй като 1 заема позицията на стотиците.

Каква е относителната стойност на числото?

Както беше посочено по-горе, абсолютната стойност на числото е същото число. Това означава, че ако имате число 321, тогава абсолютната стойност на 321 е равна на 321.

Докато, когато питате за относителната стойност на даден номер, трябва да попитате за една от цифрите, които съставляват въпросния номер. Например, ако имате 321, можете да поискате относителната стойност от 1, 2 или 3, защото това са единствените числа, които са част от 321.

-Ако попитате за относителната стойност 1 в числото 321, отговорът е, че относителната му стойност е 1.

-Ако въпросът е каква е относителната стойност на 2 в числото 321, отговорът е 20, тъй като 2 е разположен над десетките.

-Ако попитате за относителната стойност от 3 в числото 321, отговорът е 300, тъй като 3 заема позицията на стотиците.

Как да го изчислим по прост начин?

Като се има предвид цялото число, то винаги може да се раздели като сума от определени фактори, където всеки фактор представлява относителната стойност на числата, включени в числото.

Например, числото 321 може да бъде записано като 3 * 100 + 2 * 10 + 1 или еквивалентно 300 + 20 + 1.

В предишния пример, можете бързо да видите, че относителната стойност на 3 е 300, на 2 е 20 и на 1 е 1.

обучение

В следващите упражнения задаваме абсолютна и относителна стойност на даден брой.

Първи пример

Изчислява се абсолютната и относителната стойност (на всяка цифра) на числото 579.

разтвор

Ако числото 579 е пренаписано, както е споменато по-горе, имаме 579 равно на 5 * 100 + 7 * 10 + 9, или еквивалентно, равно на 500 + 70 + 9. Следователно относителната стойност от 5 е 500, относителната стойност на 7 е 70 и тази на 9 е 9.

От друга страна, абсолютната стойност от 579 е равна на 579.

Втори пример

Като се има предвид числото 9.648.736, каква е относителната стойност на 9 и на първите 6 (от ляво на дясно)? Каква е абсолютната стойност на дадения брой?

разтвор

Когато пренапишете числото 9, 648, 736, получавате, че това е еквивалентно на

9 * 1, 000, 000 + 6 * 100, 000 + 4 * 10, 000 + 8 * 1, 000 + 7 * 100 + 3 * 10 + 6

или можете да пишете като

9, 000, 000 + 600, 000 + 40, 000 + 8, 000 + 700 + 30 + 6.

Така относителната стойност от 9 е 9, 000, 000, а относителната стойност на първите 6 е 600, 000.

От друга страна, абсолютната стойност на даденото число е 9, 648, 736.

Трети пример

Изчислете изваждането между абсолютната стойност 473 и относителната стойност 4 в числото 9, 410.

разтвор

Абсолютната стойност от 473 е равна на 473. От друга страна, числото 9, 410 може да бъде пренаписано като 9 * 1, 000 + 4 * 100 +1.10 + 0. Това означава, че относителната стойност от 4 в 9, 410 е равна на 400.

Накрая, стойността на исканото изваждане е 473 - 400 = 73.