История на устойчивото развитие: най-важните събития

Историята на устойчивото развитие като концепция започна през 1987 г. като част от представянето на доклада Brundtland. Целта на доклада е да анализира, критикува и преосмисля текущите политики за глобално икономическо развитие, които застрашават екологичната устойчивост.

Този доклад е кръстен на един от основните му автори: Gro Harlem Brundtland, министър-председател на Норвегия и председател на Световната комисия на ООН за околната среда и развитието.

По този начин един от ключовите приноси на доклада е да се дефинира терминът. Това се разбира като вид развитие, "което отговаря на нуждите на настоящето, без да се прави компромис със способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди".

Основни етапи в историята на устойчивото развитие

Среща на върха на Земята от 1992 г.

Срещата на върха на Земята, проведена в Рио де Жанейро през 1992 г., беше една от най-важните събития в историята на устойчивото развитие.

Тази среща на върха беше предшествана от Конференцията на ООН по въпросите на околната среда на човека, проведена в Стокхолм през 1972 г. На събитието присъстваха 2400 представители на неправителствени организации.

По този начин и в резултат на тази среща се появи документът, известен като Дневен ред 21. Документът включва, наред с други неща, Декларацията от Рио за околната среда и развитието, Декларацията за горски принципи, Рамковата конвенция. на ООН за изменението на климата и Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие.

Също така, в рамките на същия дневен ред бяха определени няколко механизма за мониторинг. Сред тях са: Комисията за устойчиво развитие, Междуведомственият комитет за устойчиво развитие и Консултативният съвет на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие.

Така срещата на върха на Земята повлия на всички последващи конференции на ООН. Всички те разгледаха връзката между правата на човека, населението, социалното развитие, жените и населените места. Анализира се и необходимостта от устойчиво развитие.

Конвенция за изменението на климата

Конвенцията на ООН за изменението на климата (РКОНИК) е междуправителствен договор, разработен за справяне с проблема с изменението на климата.

Тази конвенция беше договорена между февруари 1991 г. и май 1992 г. РКОНИК влезе в сила на 21 март 1994 г. До декември 2007 г. тя вече беше ратифицирана от 192 държави.

В момента поддръжниците на тази конвенция продължават да се срещат редовно. На тези заседания те изготвят доклади за напредъка по изпълнението на задълженията си по договора.

По същия начин, помислете за други действия, за да посрещнете заплахата от изменението на климата

Протокол от Киото

Протоколът от Киото е друг важен момент в историята на устойчивото развитие. Това беше договорено за първи път през декември 1997 г. в Киото, Япония.

Той е правният инструмент за прилагане на споразуменията на CNNUCC. Този протокол принуждава индустриализираните страни и страните от бившия съветски блок да намалят емисиите си на парникови газове.

През 2005 г. Протоколът от Киото влезе в сила като правно обвързващ документ. До края на 2007 г. той вече е ратифициран от 177 страни.