5 Екологични ефекти, причинени от вещества, които замърсяват водата

Основните екологични ефекти, причинени от вещества, които замърсяват водата, са изменението на водната екосистема, прекомерното нарастване на вредните водни растения и намаляването на съдържанието на кислород.

Всички тези въздействия върху околната среда се отнасят до щети, причинени на околната среда, причинени главно от човешка дейност.

Чрез използването на замърсяващи вещества качеството на водата се променя и се влошава. Тези вещества могат да бъдат:

- Химически продукти, използвани в селското стопанство, като торове и пестициди.

- Органични отпадъци като масла и мазнини.

- Органични химични съединения, като петрол, бензин, пластмаси, пестициди и детергенти.

- Неорганични химични вещества като киселини, соли или токсични метали като живак или олово.

Замърсяването на повърхностните и подземните води засяга околната среда и около 1, 2 милиарда души в света.

5-те най-важни ефекта върху околната среда

1 - Промяна на водната екосистема

Един от основните ефекти върху околната среда, причинени от замърсяващи вещества във водата, е увреждането на водната екосистема.

Замърсяването на водите намалява разнообразието на морските видове, унищожавайки тяхното местообитание, като сериозно застрашава идеалните условия за оцеляване на животните и растенията.

2 - Прекомерен растеж на вредни водни растения

Замърсяващите вещества във водата произвеждат така наречените вредни цъфтения или пролиферации (червени приливи), причинени от увеличаването на микроводораслите. Характерно за цвета, който произвеждат във водите.

Този ефект генерира висока концентрация на токсини, причинявайки екологичен дисбаланс. Това засяга морските видове, качеството на водите и риболовната дейност.

Той също така предотвратява осъществяването на фотосинтезата, която произвежда кислород, което прави водните организми невъзможни.

3 - Намаляване на съдържанието на кислород

Количеството кислород във водата определя степента на токсичност. Микроорганизмите се нуждаят от кислород, за да разграждат биоразградимите органични вещества, присъстващи в отпадъчните води.

Доброто количество кислород осигурява добро качество на водата. Ако водата е замърсена с някаква субстанция, ще има малко кислород и ще се появи изчезване на животински и растителни видове.

4 - Глобално затопляне

UNEP (Програма на ООН за околната среда) и HABITAT (Програма на ООН за населените места) обявиха, че има голям брой смъртни случаи на деца поради замърсяване на водата.

90% от водата, която се изхвърля в нациите, които се развиват, се излива в океани, езера и реки без лечение, като създава райони в моретата и океаните, в които няма кислород.

Това води до емисии на метан и азотен оксид във водата, което води до глобално затопляне.

Замърсяването на водата с високи концентрации на органичен и неорганичен въглерод води до метан.

Метанът е безцветен, запалим и нетоксичен газ, той е парников газ, който допринася за глобалното затопляне на планетата.

Замърсяването на водата от минерални торове в почвата, образува азотен оксид. Това е газ, който допринася за парниковия ефект, защото атакува озоновия слой.

От друга страна, високите нива на въглероден диоксид в атмосферата, генерирани в резултат на изгарянето на изкопаеми горива, се улавят от океаните. В тази екосистема газът се разтваря, генерирайки въглеродна киселина.

5 - Намаляване на плодородието на почвата

Трудно е да се определи замърсяването на подпочвените води. Замърсяването на селскостопански произход чрез прилагане на неорганични торове и тор от животински произход обаче представлява сериозен екологичен проблем.

По същия начин използването на пестициди има ужасни последици за живите същества, които живеят там, както и загубата на почвеното плодородие.

Липсата на пречистване на битовите отпадъчни води, както и на подходящи селскостопански и промишлени производствени методи, променят качеството на подземните води.

Израел е известен със своите постижения в селското стопанство, въпреки че повече от половината земя в страната е суха пустиня. Неговите политики включват заместването на химически продукти с биологични методи.