8 Основни функции на държавата в обществото

Някои от най-важните функции на държавата в обществото са да осигуряват защита и сигурност на гражданите, да защитават и гарантират универсални права, да поддържат ред и мир, да управляват правосъдието и да водят отношения с други държави.

Държавата е политическата организация на общността, действаща под управлението на единна система на управление. Ако държавата управлява географска област сама по себе си, без да зависи от друга държава, тя се нарича суверенна държава.

В този смисъл суверенната територия определя физическото пространство, което управлява държавата, където всичко, което е вътре, е част от нейните ресурси.

Хората, които живеят на тази територия, се наричат ​​граждани и представляват основната отговорност на държавата.

Правителствата в дадена страна се променят с времето, но модерната държава остава и като фигура, и като политическа концепция.

Концепцията на тази институция е разработена от древногръцките градове-държави и древната Римска република, които се основават на теориите на философи като Платон и Аристотел.

Действията, предприети от съвременната държава, са сложни и разнообразни, защото всеки ден хората изискват по-пряка намеса в икономическите и социалните въпроси на страната.

В този смисъл ограниченията на силата на държавата са много малко или много неясни в зависимост от законите и начина, по който те се тълкуват.

Единственият валиден критерий за действията на държавата обаче е, че те насърчават общото благосъстояние и цялостното развитие на неговите граждани.

Списък на функциите или дейностите, упражнявани от държавата

1.- Защита на суверенитета

Защитата на териториите на страната от чужди нападения и чужди инвазии е една от основните функции на държавата. За целта се обучават и използват органите на въоръжените сили, притежавани от нацията.

Развитието на оръжията и военните технологии също е част от тази функция. Държавата е независима от това как да премества военните си ресурси по начин, който смята за най-необходим, било то по суша, вода, въздух, киберпространство или пространство.

2.- Гарантиране на вътрешната сигурност

Поддържането на ред и осигуряването на мир в рамките на техните територии е друга от критичните функции на държавата.

За да може продуктивният и икономическият вътрешен апарат да продължи да работи ефективно и ефикасно, важно е жителите да живеят в тиха среда.

Държавата е длъжна да гарантира на всеки член на своето общество еднакво защита срещу всички видове несправедливост и потисничество.

За да изпълнят тази функция, се използват вътрешните сили за сигурност на страната, като полицията е най-често срещаната.

В изключителни случаи държавата може да разположи армията, за да гарантира обществен или обществен ред.

3. Защита на правата на гражданите

Държавата отговаря за спазването на основните права на всички граждани; правото на живот, образование, работа, наред с други.

Декларацията за правата на човека служи като ръководство за всичко, което държавата трябва да гарантира на хората.

Нарушаването или нарушаването на тези права е напълно приложимо и може да бъде докладвано на компетентните органи.

В този смисъл механизмите на юридическата платформа за власт са частта от държавата, която дава институционален характер на правата и задълженията на гражданите.

4. Администриране на правосъдието

При презумпцията, че всички хора са равни пред закона, държавата е отговорна за предприемането на необходимите мерки за разрешаване на конфликти и предприемане на подходящи санкции за нарушения на законите.

Съдебната система е част от държавата, отговорна за прилагането на законите.

5.- Формулирайте закони и политики

Както беше посочено по-горе, правно-правовата платформа на държавата отговаря за институционализирането на начина, по който трябва да бъдат поведението и процедурите на жителите в техните територии. Задачата на законодателството е една от най-важните.

От друга страна, прилагането на вътрешните политики от страна на изпълнителната власт е бърз начин за насърчаване на общото развитие на държавата и нейните функции за благосъстоянието на цялата страна.

6. Международни отношения

Никоя страна не може да живее изолирано от останалия свят. Държавата отговаря за установяването на политики, процедури и дипломатически стратегии за установяване на здрави и проспериращи отношения с други суверенни държави.

Между две държави е важно да се изградят споразумения за доверие и равни ползи. Отношенията от този вид насърчават международния мир и икономическото, социалното и технологичното развитие на участващите нации.

Със същата цел бяха създадени международни организации, в които няколко страни със специфични интереси институционализираха съюзи, за да управляват по-добре ресурсите и дипломатическата политика.

7.- Вътрешна валута и икономика

Държавата е отговорна за съхраняването на достатъчно бройки или копия на хартиени пари в обращение на територията. Също така подновяването на банкнотите за пари.

По същия начин, стойността на националната валута винаги ще зависи от икономическото равновесие, което страната има по отношение на ресурсите, производството, вноса и износа.

Държавата е отговорна за управлението и регулирането на тези икономически фактори, за да гарантира стабилността на разходите за живот на своите жители.

8.- Други функции

Въпреки че държавата има задължението да гарантира на всички свои граждани задоволяване на основните си нужди, тя също така има правомощия да насърчава, разрешава, предоставя и изисква други организации да подкрепят развитието на страната чрез покриване на тези функции.

Образованието и здравето са един от тези случаи. Държавата е отговорна за предприемането на подходящи мерки, за да предложи най-доброто образование на своите жители и най-голям брой образователни институции и здравни центрове.

Обаче, във всички страни често се срещат училища и университети както от държавната администрация, така и от частната администрация. Има и болници и клиники.

Държавата може да предостави на много организации концесиите за изграждане и администриране на този тип съоръжения, но съгласно правните насоки и стандарти за здраве и образование на страната.

По отношение на заетостта и работата е съвсем нормално секторът на труда да съществува под държавни институции или фирми, а секторът на труда - в компании и частни или мултинационални корпорации.

За пореден път държавата предлага или позволява на тези дружества да установяват икономическа дейност на своите територии с цел увеличаване на трудовите предложения на жителите и цялостното развитие на обществото.

Тя работи по същия начин и в случаите на доставка на други услуги като вода, електричество, комуникации, транспорт, инфраструктура, храна, чистота, отдих и развлечения, както и много други продукти и услуги.