Какъв вид протеин е хемоглобин?

Хемоглобинът е протеин, който принадлежи към групата на хемопротеините. Тази група е съставена от протеини, които имат непротеинова група, известна като хем-група, свързана с различни връзки към протеиновите части.

Хемопротеините са класифицирани като металопротеини, т.е. молекули, които са резултат от свързването на протеин с метален йон.

Хемоглобинът е протеин, който присъства във високи концентрации в червените кръвни клетки, защото те са отговорни за транспортирането на кислород до различни части на тялото в различни организми, включително хора.

Хемоглобинът е протеин, чиято структура и функция се различават леко между различните видове. Тези разлики се дължат на промени в ключовите аминокиселинни остатъци, които са резултат от адаптирането на този протеин към специфичните изисквания на вида.

Има много различни видове хемоглобин. Типовете хемоглобин се дефинират чрез леки вариации в конформацията или структурата на молекулата, като например присъствието или отсъствието на кислород, или свързването на други съединения, такива като С02, с хемопротеиновата молекула.

Какви характеристики притежава белтъкът хемоглобин?

Свойства и структура на хемоглобина

Молекулното тегло на хемоглобина е изчислено при 64 kDa. В допълнение към хемовата група, хемоглобинът има няколко остатъка от серни групи, които му позволяват да извърши необходимите реакции, за да изпълни своята транспортна функция.

Червеният цвят е характерен за тази молекула и се дължи на наличието на железни групи в него.

Хемоглобинът, в неговата протеинова част, се състои от 4 субединици в еднакви двойки от две вериги, известни като α вериги и две вериги, известни като β вериги. Тези вериги имат 16 спирални области, които позволяват на хемоглобина да има форма на тетраедър.

Хемоглобинът има непротеинов компонент, известен като хем група, която е много важна за изпълнение на функцията си за транспортиране на кислород и провеждане на реакциите, при които се включва хемоглобин.

Основната характеристика на тази хем група е наличието на железен йон, който се присъединява към кислорода за транспортирането му.

Значение на хемоглобина

Хемоглобинът е един от най-изследваните протеини през последните 100 години. Основната причина за това е голямото физиологично значение на този протеин, отговорен за транспортирането на кислород в кръвта.

Отвъд значението му като кислороден транспортер, хемоглобинът също е моделен протеин в изследванията на свойствата на протеините като цяло.

Аспектите на протеините, които са позволили изследването на хемоглобина, са най-вече физикохимичните свойства и поведението на тези молекули.

Хемоглобин и миоглобин

Миоглобинът е протеин, подобен по много начини на хемоглобина. Както хемоглобин, така и миоглобинът пренася кислород, но го прави само в мускулните тъкани, а не в други тъкани или кръв.

Разликите в аминокиселинната последователност между хемоглобина и миоглобина са малки.

Въпреки това, тези различия влияят върху функционалността на двете молекули, като причиняват например, че миоглобинът е като цяло хемопротеин по-близък до кислорода от хемоглобина.