Какво е йерархия на ценностите?

Йерархията на ценностите е набор от по-висши и по-ниски ценности, в които се установява моралният и идеологически ред на живота.

Редът на тези ценности е много дебатиран и труден за определяне, тъй като за да се стигне до заключение, процесът е субективен, защото ще зависи от лични, групови, образователни, културни и социални перспективи.

В йерархията могат да бъдат наредени голям брой ценности, за да се демонстрира тяхната важност по отношение на другите, където се включват духовни, интелектуални, артистични, морални и други ценности.

Ценностите се разделят на нечовешки, инфраморални, икономически, морални и религиозни ценности. За да бъдем по-ясни за понятието за йерархия на ценностите, разумно е да дефинираме какво е йерархия и кое е ценност, по своята същност, характеристики, значение и влияние в човешкия живот.

Йерархията е организирана структура, в която мащабите на значението или системите с по-голяма или по-малка значимост са установени в една и съща среда.

Стойността е нещо, което само по себе си има степен на категория, която влияе на човешкото същество, което дава смисъл и може да се използва за решаване или оправдаване.

Стойността е тясно свързана с принципите и чувствата, които индивидът има, когато действа.

Йерархията на ценностите изисква човешките същества да имат много ясна и филтрирана система на своите ценности, тъй като те са отговорни за личната и социалната посока. Но това не означава, че ценностите са неизменни и че не могат да се променят.

Ценностите могат да се променят, например в ранните етапи на живота стойността, която може да бъде по-важна за човек, може да се промени по-късно; Тя може да се промени и в зависимост от социалната, трудовата, културната и религиозната среда.

Стойностите имат личен характер, всеки от тях дава степента на важност, която искате на тази или онази стойност според вашата социална гледна точка в ценностната система.

Характеристики на стойностите

Йерархията на ценностите ще зависи от три много важни елемента:

- Човекът, който определя най-важните ценности според техните нужди, интереси, стремежи, обучение, лични и социални условия.

Вторият елемент са качествата на ценностите, които са свързани с личните предпочитания.

Третият елемент, който влияе, е ситуацията, в която човек живее, тъй като е определящ в позицията и предпочитанията на тяхната йерархия на ценностите.

Следните характеристики могат да бъдат подчертани чрез следните три елемента: \ t

- Стойностите имат два полюса, положителните и негативните като добро и зло

-Те държат ранг в света на ценностите, вариращи от лошите до отличните.

- Съществува социална, морална и етична йерархия.

- Стойностите са сами по себе си качество и не определят количество, т.е. те не могат да се определят количествено.

- Те също са гъвкави, защото могат да се променят с времето според опита и нуждите на индивидите

- Устойчивостта му варира, като е по-трайна от другите.

Видове ценности

Съществува голямо разнообразие от ценности, включително 12 основни, които са класифицирани като: лични, семейни, универсални, материални, икономически, човешки, етични, прагматични, естетически, социокултурни, морални и духовни. Ето някои от най-важните:

Универсални стойности

Те разбират нормите на взаимоотношенията и обществото, установени и наложени от общността в определени времена и в зависимост от конкретните нужди.

Религиозни ценности

Дали са тези, които са установени от всеки аспект, доктрина или религиозна деноминация; те могат да бъдат езически вярвания или интегрирани и признати по целия свят.

Морални стойности

Те са това, което произтича от връзката им с обществото и са полезни при вземането на решения, защото са обект на етични.

Биологични стойности

Те са известни като тези, които произтичат от основните нужди на човека, като храна, здраве, жилище, лична грижа и др.

Икономически ценности

Тя се отнася до стойността на физическото и богатството; са тези, които отговарят на материални, търговски, стоки, предмети и др.

Психологически ценности

Те са тези, които се наблюдават чрез човешкото поведение.

Естетични ценности

Те са тези, които се фокусират върху красотата като основен обект, търсещи баланс, функционалност и визуално въздействие.

Някои примери за ценности

Като се има предвид, че ценностите включват качества и които са необходими за развитието на живота на индивида, се представят някои примери на общи ценности, които не следват никакъв ред, класификация или йерархия, но помагат да се разбере тяхното присъствие в ежедневието.

- Искреност - Честност - Юстиция

-Любо-Благодарност-търпение

-Увлажняване -Уважение -Поощряване

-Герозитност -Лекал-Отговорност

- Пердон - Алерия - мъдрост

-Амистад-Чувствителност -Семейство

-Service -Sixness -Compassion

-Удовлетвореност -Здраве-Задоволство

-Краса-Благоденствие-Успех

-Автономност -Чест -Fe

-Форталеза -Хонрадес

Значение на йерархията на ценностите

Значението на йерархията на ценностите са убеждения, които определят, насочват и ръководят поведението на дадено лице, техните стремежи, интереси и поведение в обществото.

Ценностите са основите на социалния живот, които позволяват съжителството на хората. Вашата йерархия помага да зададете приоритети.

Най-важните ценности са тези, които са част от идентичността, те показват начина, по който се изразяваме и живеем.

По-ясни са ценностите и тяхната йерархия, определя се ориентацията и смисъла на живота според предназначението и перспективите.

Преподаването на значението на йерархията на ценностите в училище, у дома и в социалните групи от ранна възраст може да допринесе за по-добро виждане за състава и функционалността на ценностите в човечеството.

Търговските развлечения, продуктите, новите комуникационни стандарти и междуличностните взаимоотношения отнемат въвеждането на ценности на всички нива, както семейни, така и социални, академични и работа.

Редът на степента на ценностите се е изместил в много случаи в съответствие с промените, през които преминава модерността.

Глобализацията може да бъде една от основните причини, че културните ценности на обществото изчезват и създават нови „ценности“.