Какво е диагностично изследване?

Диагностичното изследване е вид изследване, чиято основна цел е да анализира изчерпателно дадена ситуация.

Този тип изследвания се стремят да установят кои фактори се намесват в даден сценарий, какви са техните характеристики и какви са техните последствия, за да генерират глобална представа за контекста на обекта на изследване и по този начин да позволяват вземането на решения въз основа на събраната и анализирана информация.

Това означава, че диагностичното изследване се фокусира главно върху анализа на ситуациите и предлага след този анализ подходящата основа за вземане на решения.

Най-важните характеристики на диагностичното изследване

Представлява проблем

Подобно на всеки процес на разследване, диагностичните изследвания възникват като отговор на проблем или ситуация, която заслужава решение.

Този проблем трябва да бъде от значение; Очаква се, че след идентифициране на характеристиките на сценария и определяне на действията, които трябва да се следват, за да се намери решение на този проблем, много хора ще се възползват.

След като диагностичното изследване бъде извършено, резултатът ще определи дали наистина е поставен проблемът, какви са факторите, които се намесват и до каква степен има наранени участници, наред с други аспекти.

Проучете характеристиките на един сценарий

Основната цел на диагностичното изследване е да се анализира конкретна ситуация въз основа на наблюдението на сценария и на целия му контекст.

За да може да изучава ситуацията в дълбочина, е необходимо да се идентифицират всички нейни характеристики, да се детайлизират и да се открият техните последствия.

Затова основната част от диагностичното изследване е да се наблюдава проблемът на изследването като сложно явление.

Диагностичното изследване идентифицира специфичните характеристики както на ситуацията, която трябва да се изследва, така и на целия контекст, класифицира ги според техните последствия и ги разглежда в детайли.

Тя се основава на ограничено поле

Диагностичното изследване трябва да обхваща определена област. Неговият обхват трябва да позволява да се знае напълно всички аспекти, които имат отношение към избрания сценарий.

Ако избраната област е много широка, ще бъде трудно да се вникне в темата и да се опознаят всички последствия, които съществуват.

Важно е да се помни, че най-важното в диагностичното изследване е възможността, която предлага, за да се разбере ситуацията и нейните участващи фактори.

Поради тази причина изследователят трябва да бъде внимателен при избора на тема, около която ще се развива неговото изследване: определянето на границите е от основно значение, за да може да се постигне добър резултат.

Идентифицирайте засегнатите фактори

При провеждане на диагностично изследване е много важно да се признаят основните елементи, които оказват влияние върху проблема.

Като се има предвид, че диагностичните изследвания имат за цел да изследват изчерпателно ситуацията и нейния контекст, е необходимо да знаете всички фактори, които се намесват в него.

Това включва както елементите на главния герой, така и тези, които имат по-малка честота, но все още са важна част от обстоятелството, което е обект на изследване.

Вземете под внимание предмети, контексти и действия

В диагностичното изследване, тъй като това е дълбоко проучване, трябва да се вземат предвид не само темите, които са част от проблема за изучаване, но и техните действия и техния контекст.

Проблемите като цяло са сложни и допускат участието на различни фактори. Неправилно е да се базира диагностичното изследване върху наблюдението на един единствен елемент.

Ситуациите са продукт на различни компоненти, а диагностичните изследвания се стремят да анализират всички участващи фактори, били те субекти, контексти или действия.

Анализирайте ситуации

Целта на диагностичните изследвания е да разпознаят конкретна ситуация и да разберат всички аспекти, които имат отношение към тази ситуация.

След идентифицирането на основните фактори, диагностичните изследвания се фокусират върху анализ на връзката между тези компоненти, обхвата на ситуацията, кой участва и други основни елементи.

Именно анализът на тези фактори е истинската цел на диагностичното изследване.

Търсете, за да генерирате промени

Човекът, който ръководи диагностичното изследване, трябва да преследва, в крайна сметка, положително намеса в контекста, който е част от предмета на изследването.

Намерението на диагностичното изследване е да се реши проблемна ситуация, която съществува в определен контекст.

Функцията на изследователите е да участват активно в идентифицирането на проблема и да поставят основите, на които те, или други участници, могат да вземат решения, свързани с данните и заключенията, получени от изследването.

Помогнете за вземане на решения

Преди да се вземат решения във връзка с дадена ситуация, е необходимо да се знаят всички нейни последствия.

Диагностичните изследвания позволяват да се направи пълен анализ на даден проблем и неговия контекст и да доведе до вземане на решения.

Поради тази причина диагностичните изследвания се считат за отправна точка за прилагането на решения.

Важно е обектът на изследване да бъде добре разбран, за да могат да се упражняват съответните действия.

Диагностичното изследване предлага възможността за възможно най-пълно разбиране на ситуацията и благоприятства асертивното вземане на решения.

Помощ при откриване на проблеми

Възможно е в средата на диагностично проучване да се установят противоречиви ситуации, които по принцип не са очевидни.

Може би дори тези проблеми, които възникват по време на разследването, са основна част от основния конфликт.

Като се има предвид, че диагностичните изследвания се стремят да проникнат във всички аспекти и особености на дадена ситуация, то позволява проблемът и неговият контекст да се характеризират до степен, в която изследването се задълбочава.

Дълбок и обективен поглед към проблематична ситуация, позволява да се открият основните трудности, които могат да станат толкова важни, или дори по-уместни, от първоначалния проблем, разгледан в разследването.

Приоритизирайте проблемите

След като бъдат идентифицирани най-важните аспекти на обекта на изследване, представените трудности и основните проблеми, които трябва да бъдат решени, диагностичното изследване позволява категоризиране на тези възможности и подреждането им според тяхната важност.

Познавайки проблемите, които съществуват в даден контекст, и ги изучавайки по обективен, рационален, емпиричен и задълбочен начин, е възможно да се идентифицира значението на всеки фактор и да се разпознае кои от тях се нуждаят от по-бързи отговори, или конкретни лечения с участници, които могат да участват в ефикасен начин