15-те основни вида мисъл

Типовете човешка мисъл са общи за всички хора, въпреки че всеки индивид има определен набор от познавателни способности. С други думи, всеки човек може да възприеме и развие различните процеси на разсъждение. Например; дори и да не са го развили, всички хора биха могли да се научат на въпросително мислене.

Начинът на мислене не е вроден, а се развива. Въпреки че личните и когнитивните характеристики на индивидите мотивират предпочитанията към един или няколко специфични вида мислене, хората могат да развият и практикуват всякакъв вид аргументи.

Макар и по традиционен начин, мисълта се тълкува като специфична и ограничена дейност, този процес не е еднозначен. Това означава, че няма един единствен начин за осъществяване на процесите на мислене и разсъждение.

В действителност са идентифицирани множество начини на работа. Поради тази причина днес се поддържа идеята, че човешките същества могат да представят различни начини на мислене.

От друга страна, трябва да се отбележи, че всеки вид мислене е по-ефективно да изпълнява специфични задачи. Някои познавателни дейности могат да се възползват от повече от един вид мислене.

Ето защо е важно да се познават и да се научат да се развиват различни видове мислене. Този факт позволява максимално да се използват познавателните способности на човека и да се развият различни способности за различни проблеми.

15 вида човешки мисли в психологията

1 - Дедуктивно мислене

Дедуктивното мислене представлява такова мислене, което ни позволява да заключим извод от поредица от предпоставки. Тоест, това е умствен процес, който започва от „общото“, за да достигне до „конкретното“.

Този тип мислене се фокусира върху причината и произхода на нещата. Тя изисква подробен анализ на аспектите на проблема, за да може да се правят изводи и възможни решения.

Това е процес на разсъждение, широко използван в ежедневието. Хората анализират елементите и ежедневните ситуации, за да получат заключения.

Например, ако някой се върне у дома и види, че партньорът му не е там, той може да предизвика, че са отишли ​​някъде.

По това време човекът може да отиде да види дали те са ключовете или палтото на партньора си на местата, където обикновено ги държи. Ако той означава, че тези елементи не са там, той ще има повече доказателства, за да мисли, че той е напуснал, като извежда този извод чрез дедуктивна мисъл.

Освен ежедневната си функционалност, дедуктивното мислене е жизненоважно за развитието на научните процеси. Това се основава главно на дедуктивното разсъждение: то анализира свързаните фактори за изработване на хипотези, които да бъдат тествани.

2- Критично мислене

Критичното мислене е умствен процес, който се основава на анализиране, разбиране и оценяване на начина, по който се организира знанието, което претендира да представя нещата.

Тя е каталогизирана като изключително практична мисъл, чрез която знанието се използва, за да достигне по ефективен начин до най-разумното и обосновано заключение.

Тогава критичното мислене аналитично оценява идеите, за да ги доведе до конкретни заключения. Тези изводи се основават на морала, ценностите и личните принципи на личността.

По този начин, чрез този вид мислене, когнитивният капацитет се комбинира с личностните черти на индивида. Така той определя не само начин на мислене, но и начин на съществуване.

Приемането на критично мислене има пряк ефект върху функционалността на човека, тъй като го прави по-интуитивен и аналитичен, което му позволява да приема добри и мъдри решения, основани на конкретни реалности.

3 - Индуктивно мислене

Индуктивното разсъждение определя начин на мислене, който е противоположен на индуктивното мислене. По този начин този начин на разсъждение се характеризира с търсене на обяснения за общото.

Част от спецификата за получаване на заключения в голям мащаб. Потърсете далечни ситуации, за да ги превърнете в подобни и по този начин да обобщите ситуации, но без да достигнете до проверка.

Целта на индуктивната аргументация се състои тогава в изследването на тестовете, които позволяват да се измери вероятността на аргументите, както и на правилата за конструиране на силни индуктивни аргументи.

4 - Аналитично мислене

Аналитичното мислене се състои в анализиране, разбиване, разделяне и анализиране на информацията. Тя се характеризира с това, че е подредена, т.е. тя представлява рационална последователност, която да следва: тя преминава от общото към конкретното.

По този начин решаването на проблеми, основано на аналитично мислене, започва от общото и разрушава особеностите на проблема, за да го разбере изчерпателно.

Тя винаги е фокусирана върху намирането на отговор, така че се състои от силно разсъдъчен тип разсъждения.

5. Разследващо мислене

Разследващото мислене се фокусира върху изследването на нещата. Той го прави педантично, интересно и упорито.

В този смисъл този тип разсъждения включва както нагласите, така и познавателните процеси. Изследователското мислене изисква начин на мислене, в който постоянно се разработват въпроси и въпроси, които трябва да бъдат решени.

Тя се състои от смес между творчество и анализ. Това е част от оценката и проучването на елементите. Но целта му не свършва със самото изследване, а изисква формулирането на нови въпроси и хипотези, основани на изследваните аспекти.

Както подсказва името му, този тип мислене е в основата на изследванията и развитието и еволюцията на вида.

6 - Систематично мислене

Систематичното или системно мислене е този тип разсъждения, които се случват в система, образувана от различни подсистеми или взаимосвързани фактори.

Той се състои от високо структуриран тип мислене, който има за цел да разбере по-пълно и по-малко просто възприемане на нещата.

Опитайте се да разберете функционирането на нещата и да разрешите проблемите, които пораждат техните свойства. Това предполага изработването на сложна мисъл, която до днес се прилага към три основни маршрута: физика, антропология и социално-политически.

7 - креативно мислене

Творческото мислене включва познавателни процеси, които представят способността за създаване. Този факт мотивира развитието на нови елементи или се различава от останалите чрез мисъл.

Така творческото мислене може да се определи като придобиване на знания, характеризиращи се с оригиналност, гъвкавост, пластичност и плавност.

Това е една от най-ценните когнитивни стратегии в момента, тъй като позволява формулирането, конструирането и разрешаването на проблемите по нов начин.

Разработването на този тип мислене не е лесно, така че има определени техники, които позволяват да бъде постигнато. Най-важни са морфологичният анализ, аналозите, анимираните идеи, цветовото вдъхновение, емпатията, методът 635 и техниката Scamper.

8- Синтезно мислене

Синтетичната мисъл се характеризира с анализ на различните елементи, които съставляват нещата. Основната му цел е да намали идеите, свързани с определена тема.

Той се състои от вид жизнена логика за учене и лично изучаване. Мисълта за синтез позволява по-голямо припомняне на елементите, тъй като те са подложени на обобщен процес.

Тя се състои от личен процес, в който всеки индивид формира значимо цяло от частите, които предметът представя. По този начин човек може да си спомни няколко особености на понятието, като ги обхване в по-общ и представителен термин.

9 - Запитващо мислене

Въпросното мислене се основава на въпроси и поставяне под въпрос на важни аспекти. Използвайте въпроса, за да разделите постепенно специфичните характеристики на темата, която ще се третира.

По този начин въпросното мислене определя начина на мислене, който възниква от използването на въпроси. В това разсъждение никога не липсва защо, тъй като именно този елемент позволява развитието на собственото мислене и придобиването на информация.

Чрез повдигнатите въпроси се получават данни, които водят до изготвяне на окончателно заключение. Този тип мислене се използва главно за решаване на въпроси, в които най-важният елемент е в информацията, която може да бъде получена от трети страни.

10- Различно мислене

Дивергентното мислене, известно също като странично мислене, е вид аргументация, която обсъжда, подлага на съмнения и търси алтернативи по един постоянен начин.

Това е мисловен процес, който позволява генериране на творчески идеи чрез изследване на множество решения. Тя представлява антитеза на логическата мисъл и има тенденция да се появява спонтанно и плавно.

Както показва името му, неговата основна цел се основава на отклонение от предварително установените решения или елементи. По този начин той конфигурира тип мисъл, тясно свързан с творчеството.

Тя се състои от един вид мислене, което не се появява естествено в хората. Човешките същества са склонни да се сдружават и свързват подобни елементи един с друг. От друга страна, дивергентното мислене се опитва да намери различни решения за тези, които се извършват нормално.

11 - Конвергентно мислене

От друга страна, конвергентното мислене води до тип разсъждение, което е противоположно на дивергентното мислене.

Всъщност, докато се предполага, че дивергентното мислене се управлява от невронни процеси в дясното полукълбо на мозъка, конвергентното мислене ще се управлява от процесите на лявото полукълбо.

Характеризира се с функциониране чрез асоциации и връзки между елементите. Тя няма способността да си представя, търси или проучва алтернативни мисли и обикновено води до установяването на една идея.

12 - Синвергентно мислене

Този тип разсъждения, наскоро въведени и измислени от Майкъл Гелб, се отнасят до комбинацията от дивергентно мислене и конвергентно мислене.

По този начин това е начин на мислене, който включва аспектите на детайлите и оценителите на конвергентното мислене и ги свързва с алтернативните и нови процеси, свързани с дивергентното мислене.

Развитието на тази аргументация позволява да се свърже творчеството с анализа, да се постулира като мисъл с висок капацитет за постигане на ефективни решения в множество области.

13 - Концептуално мислене

Концептуалното мислене включва развитието на размисъл и самооценка на проблемите. Тя е тясно свързана с творческото мислене и основната му цел е да намери конкретни решения.

Въпреки това, за разлика от различното мислене, този тип аргументиране се фокусира върху прегледа на съществуващи преди това асоциации.

Концептуалното мислене включва абстракция и размисъл и е много важно в различни научни, академични, ежедневни и професионални области.

Също така, тя се характеризира с развитието на четири основни интелектуални операции:

  1. Субординация: състои се от свързване на конкретни понятия с по-широките понятия, в които те са включени.
  1. Инфраструктура: тя се състои от свързани специфични понятия, включени в по-широки и по-обобщени концепции.
  1. Изоординация: тя се занимава с конкретна връзка между две понятия и има за цел да дефинира особените характеристики на понятията, чрез взаимоотношенията с другите.
  1. Изключване: той се състои от откриващи елементи, които се характеризират с това, че са различни или не са равни на другите елементи.

14 - Метафорично мислене

Метафоричното мислене се основава на установяването на нови връзки. Това е силно творчески тип разсъждение, но не се фокусира върху създаването или получаването на нови елементи, а върху новите връзки между съществуващите елементи.

С този тип мислене можете да създавате истории, да развивате въображението си и чрез тези елементи да генерирате нови връзки между добре диференцирани аспекти, които споделят някои аспекти.

15 - Традиционно мислене

Традиционното мислене се характеризира с използването на логически процеси. Тя се фокусира върху решението и се фокусира върху търсенето на подобни реални ситуации, за да се намерят елементи, които могат да бъдат полезни за разрешаване.

Той обикновено се развива чрез твърди и предварително разработени схеми. Тя представлява една от основите на вертикалното мислене, при която логиката придобива еднопосочна роля и развива линеен и последователен път.

Той е един от най-често използваните видове мислене на ежедневна база. Не е достатъчно да се получат творчески или оригинални елементи, но е много полезно да се решават ежедневни и сравнително прости ситуации.